Regulamin

line

Regulamin

 1. Konferencja odbywa się w dniach 12–14 października 2017 r. w Hotelu Mercure Kasprowy*** w Zakopanem.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.flr2017.pl.
 5. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia: zakwaterowanie w Hotelu Mercure Kasprowy*** (w przypadku dokonania pełnej opłaty konferencyjnej), uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych Konferencji; uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych; wystawę firm; materiały konferencyjne; obiady oraz kolacje w trakcie trwania Konferencji w Hotelu Mercure Kasprowy*** w Zakopanem; śniadania dla uczestników zameldowanych w miejscu Konferencji.
 6. Dla Uczestników, którzy dokonali opłaty konferencyjnej bez zakwaterowania w Hotelu Mercure Kasprowy***, powyższa opłata nie uwzględnia śniadań w dn. 13.10.2017 r. oraz 14.10.2017 r.
 7. Koszty przejazdu, zakwaterowania oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 8. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.flr2017.pl lub po wysłaniu wypełnionego formularza faksem na nr 22 213 96 17 do Biura Organizatora.
 9. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 10. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora, t.j.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 49 1140 2017 0000 4302 1075 6825.
 11. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 29 września 2017 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 31 lipca 2017 r., zostanie potrącona opłata w wysokości 30% kosztów uczestnictwa. Po dniu 31 lipca 2017 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa; możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników. Rezygnacja powinna zostać przekazana do Organizatora w formie pisemnej.
 13. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 15. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 16. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas Konferencji Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.
 19. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 20. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 21. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

Sponsorzy

line

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Patronaty

line

Partnerzy i wystawcy

line