Zapraszamy do bezpłatnej publikacji artykułów w czasopismach naukowych Evereth!

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

„Forum Leczenia Ran”, „Forum Zakażeń”, „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” – to trzy cenione i będące źródłem interdyscyplinarnej wiedzy medycznej czasopisma naukowe wydawane przez Evereth Publishing. Periodyki tworzone są przez najlepszych ekspertów danej dziedziny. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac i publikacji artykułów w naszych czasopismach.

Czasopisma wydawane przez Evereth Publishing to cenione i rozpoznawalne w branży periodyki naukowe, które nie tylko budują pomost merytorycznej współpracy i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem lekarskim a farmaceutycznym, ale przede wszystkim są źródłem interdyscyplinarnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej rozwoju medycyny w danym obszarze. Czasopisma od lat tworzone są przez uznanych ekspertów danej dziedziny.

Kto może zostać autorem pracy naukowej?

Autorem artykułu do czasopisma naukowego wydawanego przez Evereth Publishing może zostać każda osoba związana z branżą medyczną. Do publikacji zapraszamy zarówno lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, a także biologów, chemików, pracowników laboratoriów, przedstawicieli firm czy osoby zarządzające placówkami medycznymi. Przyjmujemy prace zarówno od osób z wykształceniem wyższym, jak i studentów.

Publikacja pracy jest całkowicie bezpłatna i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów przez autora.

Jakie prace mogą zostać zgłoszone do publikacji?

Prace zgłaszane do czasopism naukowych powinny poruszać tematy medyczne, okołomedyczne, a przede wszystkim związane z tematyką czasopism. Akceptowalne formy artykułów to: prace oryginalne, doniesienia wstępne, opisy przypadków, artykuły przeglądowe i poglądowe, listy do redakcji, rekomendacje, artykuły, komentarze i notatki redakcyjne, opracowania historyczne, wspomnienia, recenzje książek, sprawozdania z kongresów zjazdów i konferencji, komentarze do publikowanych prac, komunikaty, streszczenia z piśmiennictwa światowego, streszczenia prac dyplomowych.

Prace przesyłane do redakcji musza być zgodne z Instrukcjami dla Autorów, które znajdują się na stronach internetowych każdego z czasopism. Artykuł należy przesłać do redakcji w wersji elektronicznej (dotyczy to również tabel, rycin i fotografii). Manuskrypt powinien być opatrzony listem przewodnim, zawierającym: pełne imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail korespondującego autora, oświadczenie o zaakceptowaniu manuskryptu przez wszystkich autorów.

Jak przebiega proces kwalifikacji artykułu do publikacji?

Po nadesłaniu artykułu prace poddawane są wstępnej kwalifikacji, która ma za zadanie stwierdzić, czy dana praca mieści się w obszarze problematyki czasopisma. Po zatwierdzeniu zgodności pracy z tematyką czasopisma, artykuł zostaje przekazany do niezależnej i anonimowej recenzji dwóch recenzentów. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych ocen, artykuł zostaje zakwalifikowany do publikacji. Natomiast, gdy autor uzyska dwie sprzeczne recenzje powoływany jest trzeci recenzent, który rozstrzyga problematyczną kwestię.

Podczas oceniania pracy recenzenci mogą: przyjąć ją bez poprawek, przyjąć po uwzględnieniu niewielkich uwag, skierować do ponownej recenzji (w przypadku uwzględnienia przez autora znacznych zmian), a także odrzucić.

Jeżeli praca zostanie zakwalifikowana do publikacji, autor zobowiązany jest do wykonania ostatecznej korekty autorskiej oraz podpisania oświadczenia o przekazaniu praw do publikacji – jest to niezbędnym warunkiem opublikowania zgłoszonej pracy.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia pracy oraz formularz recenzji są dostępne na stronie internetowej każdego czasopisma.

„Forum Leczenia Ran”

Oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Periodyk podejmuje szeroko pojętą tematykę ran trudno gojących się o różnej etiologii. Tworzą go najlepsi eksperci w dziedzinie leczenia ran w Polsce. Na łamach kwartalnika publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; zarówno Towarzystw rodzimych, jak i zagranicznych. Czasopismo medyczne ukazuje się także w formie wydań suplementowych, towarzyszących wydarzeniom Towarzystw współpracujących z kwartalnikiem, m.in. konferencji Forum Leczenia Ran.

Redaktorem naczelnym czasopisma „Forum Leczenia Ran” jest dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenie Ran.

Zobacz również:

Zgłoś pracę!

„Forum Zakażeń”

To oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”. „Forum Zakażeń” jest dwumiesięcznikiem medycznym, który w swoich treściach ujmuje problematykę szeroko pojętego zagadnienia, jakim są zakażenia. Dzięki interdyscyplinarności czasopisma artykuły w nim zawarte przedstawiają obszerną wiedzę na temat zakażeń, które wciąż stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Forum Zakażeń trafia bezpłatnie do członków afiliowanych Towarzystw oraz towarzyszy uczestnikom wielu ogólnopolskich konferencji tematycznych, m.in. Forum Zakażeń.

Redaktorem Naczelnym czasopisma „Forum Zakażeń” jest prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zobacz również:

Zgłoś pracę!

„Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”

To czasopismo naukowe, którego celem jest gromadzenie oraz upowszechnianie informacji o teorii, praktyce i badaniach naukowych z zakresu pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii. Czasopismo medyczne trafia do wielu zespołów anestezjologicznych w Polsce i stanowi interdyscyplinarną platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim.

Redaktorem Naczelnym czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”  jest dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt, Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie.

Zobacz również:

Zgłoś pracę!